1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 2. Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov Kupujúceho podľa článku 4, bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "GDPR"). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 4. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (najmä meno a adresa, kontaktné údaje). Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6, ods. 1, písm. c) GDPR a oprávnený záujem Predávajúceho podľa článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Predávajúceho je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (posielanie newsletterov).
 5. Predávajúci pre plnenie kúpnej zmluvy používa služby subdodávateľov, najmä poskytovateľa mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v tretích krajinách) a poskytovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracúvania osobných údajov. Predávajúci a subdodávatelia uzavreli zmluvu o spracúvaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávatelia zodpovedajú za riadne zabezpečenie osobných údajov, a teda nesie voči Kupujúcemu priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenia osobných údajov.
 6. Predávajúci ukladá osobné údaje Kupujúceho po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.
 7. Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup ku svojím osobným údajom podľa článku 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa článku 18 GDPR. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17, ods. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Kupujúci právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 8. Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 9. Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany Predávajúceho plniť.
 10. Zo strany Predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.
 11.  Predávajúci po vykonaní objednávky a zvolení spôsobu doručenia poštou, alebo kuriérom poskytuje osobné údaje Meno a Priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu kupujúceho tretej osobe (spoločnosti zabezpečujúcej kuriérske služby) za účelom doručenia tovaru.
 12. Súhlas zo spracovávaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese info@alaindelon.sk alebo písomne na adrese L.W.S., s.r.o. Drieňová 3, 821 01 Bratislava. 

 

 

PREHLÁSENIE O VKLADANÍ REKLAMNÝCH COOKIES

Pri návšteve stránky alaindelon.sk, budú do vášho počítača vložené reklamné cookies, aby sme zistili váš záujem o naše produkty. Náš reklamný partner AdRoll má k týmto cookies prístup a môže vás opätovne oslovovať na partnerských stránkach a to kvôli ďalšej interakcii s našou webstránkou. Náš partner nebude zbierať osobné údaje ako sú meno, emailová adresa, poštovné smerovacie číslo, či vaše telefónne číslo. Ak si neželáte, aby vám AdRoll a partnerské stránky zobrazovali reklamné odkazy, navštívte prosím túto stránku:www.etworkadvertising.org/choices